Biểu đồ tăng trưởng

Biểu đồ tăng trưởng (2)

Vòng đầu   Nhân viên y tế hay bác sĩ sẽ quấn thước dây quanh đầu đo cái vòng lớn nhất trên đầu con bạn,…
Bạn có thể kiểm tra sự tiến triển của con bạn bằng cách cho cháu đi cân, đo đều đặn và chấm ghi lên các…